MADDE 168
SÜRE
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL
SÜRE
Madde 168- Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:
   1. (4884 sayılı Kanunun 6. maddesiyle değiştirilen ve 17.6.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır. (*)
2. Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme;
Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlandığı ve diğer değişikliklerde (Müstesnalığın sukutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay.

İLGİLİ MADDE: VUK 13, 153, 157-160, 162-167, 352, 373.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 167, 173.
 
 
  

 
 
 
 

(*)        (1 numaralı bendin değişmeden önceki şekli) (3239 sayılı Kanunun 15. maddesiyle değişen bent) İşe başlama bildirmeleri, işe başlama tarihinden önce; işi bırakma ve değişiklik bildirmeleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir ay;