MADDE 159
İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ
Madde 159- Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.