MADDE 153
İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME
İKİNCİ KİTAP
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
BİRİNCİ KISIM
BİLDİRMELER
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞE BAŞLAMA
İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME
Madde 153- Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;
2. Serbest meslek erbabı;
3. Kurumlar vergisi mükellefleri;
4. Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.
(4884 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen ve 17.6.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30. maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır.
(4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

İLGİLİ MADDE: VUK 154, 155, 163, 168-170, 352, GVK: 37, 46, 64, 68, 69. KVK: 2-6, Mük.: 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli) Kazançları götürü usulde tespit edilenlerin vergi karnesi almak için vergi dairesine müracaatları işe başlamayı bildirme yerine geçer.