MADDE 148
BİLGİ VERME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ TOPLAMA
BİLGİ VERME
Madde 148- Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.
Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.
Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 14, 75, 86, 135, Mük.: 355, 361.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 210, 216, 217, 220, 235, 249, 250, 256, 257, 260, 265, 276.