MADDE 138
İNCELEME ZAMANI
Madde 138- Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir.
İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.
Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.

İLGİLİ MADDE: VUK 29, 30, 72-76, 114, 134, 135, 137, 174.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 7, 63.