MADDE 137
İ
NCELEMEYE TABİ OLANLAR
Madde 137- Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 134, 171-214, 227-252, 253-257.