MADDE 128
YOKLAMAYA YETKİLİLER
Madde 128- Yoklama:
1. Vergi dairesi müdürleri;
2. Yoklama memurları;
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler;
4. Vergi incelemesine yetkili olanlar;
5. (5345 sayılı Kanunun 34/4. maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 16.05.2005) Gelir uzmanları; Vergi incelemesine yetkili olanlar;
Tarafından yapılır.