MADDE 125
DÜZELTMENİN ŞÜMULÜ
Madde 125- (2686 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen madde) Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay'dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır.

İLGİLİ MADDE: VUK 116, 119-124, İYUK: 22, 29, 30.