MADDE 111
ÖDEME ZAMANI
Madde 111- Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir.
Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir.
Bu kanunun 15, 17 ve 342. maddelerinin uygulanması dolayısıyla sürenin uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür.
Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk işleminin bitmesi beklenmeksizin vadesinde ödenir.
500’den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden tarihten başlayarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(5228 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir.(*)
Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 14, 15, 17, 25, 112, 170, GVK: 117-120, KVK: 40-42, KDVK: 46, AATUHK: 37, EVK: 30, VİVK: 19, MTVK: 12, ATVK: 5, TAVK: 8, DVK: 20-23, HK: 27-30, 49, 55, 68, 78, 94, RRK: 1, BGK: 9, 16, 22, 33, 39, 44, 57, 75, 85, 93.

 
 
 

 
(*)        (Altıncı fıkranın değişmeden önceki şekli) (4731 sayılı Kanunun 4/B maddesiyle eklenen ve 30.12.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Maliye Bakanlığı; il, ilçe veya bölgeler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi ve cezalar ile gecikme faizlerinin ödeme sürelerini vadelerinin bitimi tarihinden itibaren azami bir yıl süre ile uzatmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini; iller, il merkezleri, ilçeler veya beldelere veya afetten zarar görme derecesine göre veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir.