MADDE 93
TEBLİĞ ESASLARI
BEŞİNCİ KISIM
TEBLİĞLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR
TEBLİĞ ESASLARI
Madde 93- Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.
Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.

İLGİLİ MADDE: VUK 25, 94, 99, 101, 103-106, AATUHK: 8.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 2, 9, 11.