MADDE 90
DEVAM
Madde 90- Komisyon toplantılarında herhangi bir sebeple olursa olsun bulunamayacağı anlaşılan üyenin yerine yedek üye davet olunur.
Seçilmiş üyelerden, mücbir bir sebebe dayanmaksızın, üç müteakip toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılarak yedek üye asil üye olarak getirilir.
Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemeyecek olan asil üyeye yedek üye vekalet eder.
(2365 sayılı Kanunun 16. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

İLGİLİ MADDE: VUK 42, 73, 81, 84.