MADDE 87
KOMİSYONLARA SEÇİLECEK ÜYELERDE ARANACAK VASIFLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
KOMİSYONLARA SEÇİLECEK ÜYELERDE ARANACAK VASIFLAR
Madde 87- (2365 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişen fıkra) Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonları ile özel komisyonlara, memurların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır:
1. İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak;
2. Kamu hizmetlerinden memnu olmamak ve medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak;
3. Ağır hapis veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü olmamak;
4. Vergi kaçakçılığından dolayı cezalandırılmış olmamak;
5. (2365 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişen bent) Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca 30 yaşını bitirmiş olmak;
6. (2365 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişen bent) Tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş yaşını bitirmiş bulunmak;
7. (2365 sayılı Kanunun 14. maddesiyle kaldırılmıştır.)

İLGİLİ MADDE: VUK 42, 72, 76, 79, 82, 83.