MADDE 86
KOMİSYONLARIN YETKİLERİ
Madde 86- Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgileri isteyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler.
Bilgi istemede 148. maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Komisyonlarca bu hükümlere göre istenilen bilgileri vermeyenler ve bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayanlar hakkında (4444 sayılı Kanunun 13/C-1. maddesiyle değiştirilen ve 14.8.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) mükerrer 355. madde (*) hükmü uygulanır.

İLGİLİ MADDE: VUK 45, 46, 83, 85, Mük.: 355.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 143.

 
 


(*)        (İbarenin değişmeden önceki şekli) 361. madde