MADDE 74
KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ
Madde 74- (3239 sayılı Kanunun 6. maddesiyle değişen madde) a) 72. maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonunun görevleri şunlardır.
1. Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak;
2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek (Bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır.)
Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur.
b) 72. maddenin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (4751 sayılı Kanunun 6/A maddesiyle değiştirilen ve 9.4.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (*) uyarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri (Turistik bölgelerde değer bakımdan farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir.
c) 72. maddenin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (4751 sayılı Kanunun 6/A maddesiyle değiştirilen ve 9.4.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (*) her il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir.
 (b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespitinde, Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan normlardan ve bu maddeye göre hazırlanmış bulunan tüzük hükümleri ile gerektiğinde bilirkişiden yararlanılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 40, 267, 298. EVK: 20, 30, 31 VİVK: 10, HK: 138.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 112.
 

 
 
 


(*)        (İbarelerin değişmeden önceki şekli) 20. maddesinin ikinci fıkrası