MADDE 50-51
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAHRİR USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde 50-51- (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.)