MADDE 41
3946 sayılı Kanunun 38/1-b maddesiyle kaldırılmıştır.
Madde 41- (3946 sayılı Kanunun 38/1-b maddesiyle kaldırılmıştır.) (*)
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli)
GÖTÜRÜ MATRAHLARA KARŞI DAVA AÇMA
Madde 41- (2686 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen madde) 40. madde gereğince kendilerine takdir komisyonu kararı verilen daire, kurum ve teşekküller bu kararı inceleyerek aykırı gördükleri takdirlere karşı kararın kendilerine verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler.
Vergi mahkemesince verilecek kararlar aleyhine daire kurum ve teşekküllerce 15 gün içinde Danıştay'a başvurulabilir.
Danıştay bu müracaat üzerine işi dosya üzerinde öncelikle inceleyerek karara bağlar.