MADDE 40
(3946 sayılı Kanunun 38/1-a maddesiyle kaldırılmıştır.)(*)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ
Madde 40- (3946 sayılı Kanunun 38/1-a maddesiyle kaldırılmıştır.)(*)
 


(*)        Götürü matrahların tespiti:
Madde 40- (Kaldırılmadan önceki şekli) (205 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişen madde) Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları her ilçe merkezindeki takdir komisyonları tarafından ilçe hududu dahilindeki belediyeler ile ilçe merkezindeki ticaret ve sanayi odası, özel kanunlara göre kurulmuş meslek teşekkülleri, varsa İş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve takdir komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer daire, kurum ve teşekküllerden mütalaa alındıktan sonra aşağıdaki usul dairesinde ilçe için yıllık tespit olunur:
1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları iş ve hizmet nev’i ve grupları itibariyle her iş ve hizmet nev’i ve grup için 5 derece üzerinden tespit olunur.
2. Takdir komisyonunun  bu kararları, uygulanacağı ilk mali yıldan en az iki ay önce takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezindeki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına ve varsa takdir olunan götürü matrahların iş ve hizmet nev’i itibariyle taalluk ettiği meslek teşekküllerine ve ilin en büyük maliye memuruna imza karşılığı verilir.
3. Aynı il belediyesi sınırları içinde mevcut ilçeler için (bu ilçelerin belediye sınırları dışında kalan kısımları dahil) bu takdirler; İl Takdir Komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine şamil olmak üzere yapılır.
4. (3689 sayılı Kanunun 12. maddesiyle kaldırılmıştır.)