MADDE 36
TAHRİRE GÖRE VERGİ TARHI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAHRİRE DAYANAN TARH
TAHRİRE GÖRE VERGİ TARHI
Madde 36- Tahrire göre vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar üzerinden hesaplanmasıdır.