MADDE 33
RE’SEN TARHTA MAHSUP
Madde 33- Re’sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re’sen vergi tarh edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 25, 30, 31.