MADDE 28
VERGİ BEYANNAMESİNİN POSTAYLA VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ(*)
Madde 28- Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet defterinin tarih ve numarası işaret olunur.
(5228 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer.
(5228 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 25, 99, 170, KDVK: 45, KVK: 29.

 
 
 
 

 
(*)        Madde başlığı 5228 sayılı Kanunun 3. maddesiyle 31.7.2004’ten geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, değişmeden önce “VERGİ BEYANNAMESİNİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ” şeklindedir.