MADDE 27
TAHAKKUK FİŞİNİN KESİNLİĞİ
Madde 27- Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 28. maddede yazılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir.

İLGİLİ MADDE: VUK 25, 28.