25. MADDE
TAHAKKUK FİŞİ ESASI
İKİNCİ KISIM
TARH VE TAHAKKUK USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
BEYANNAMEYE DAYANAN TARH
TAHAKKUK FİŞİ ESASI
Madde 25- Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “Tahakkuk Fişi” ile tarh ve tahakkuk ettirilir.
Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.
Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilanıyla yapılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 22, 26, 28, 35, 39, GVK: 83, KDVK: 40, KVK: 20, EVK: 10, 20, VİVK: 7, TAVK: 7, GİVK: 45, ATVK: 5.