Mücbir Sebeplerle Gecikme
MADDE 15

 
13. maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.

  
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.
  
(5228 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.(*)
 

 

(*) (Fıkranın değişmeden önceki şekli) (4731 sayılı Kanunun 4/A maddesiyle eklenen ve 30.12.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle, mükellefler için, il, ilçe veya bölgeler itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.