MADDE 8
MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ SORUMLULUĞU
MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
Madde 8- Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişidir.
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.
Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.
Bu Kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.
(4108 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişen ve 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(*)

İLGİLİ MADDE: VUK 10-12, 334, GVK: 3, 6, 94, KVK: 9, 11, 24, 36, 38, EVK: 3, 13. VİVK: 5, MTVK: 3, ATVK: 2, TAVK: 1, DVK: 3, 19, 24, 25 HK: 11, 40, 53, 58, 73, 84, 97, 109, 120, 128 BGK: 2, 13, 18, 24, 30, 35, 41, 46, 53, 59, 64, 68, 73, Ek: 3. TCK: 240, 2576 S. Kanun.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ : 240, 244, 247, 262, 264.
 

 
 
 
 
 


(*)        Madde 8- (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen ve 6.7.1994 tarihinde yürürlüğe giren fıkra) Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.