Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 6
Kapsam
 
(2686 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Beşinci maddede yazılı olanlar:
 
1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;
 
2- Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;
 
3 - Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere;
 
Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.
 
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.